Tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä

FennoType Oy / Fennolead Oy / Fennos North Stars Oy

Eteläesplanadi 2

00130 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Taija Stoat

FennoType Oy / Fennolead Oy / Fennos North Stars Oy

Eteläesplanadi 2

00130 Helsinki

puh. +358505912844

taija.stoat@fennos.com

3. Rekisterin nimi

FennoType Oy / Fennolead Oy / Fennos North Stars Oy henkilöarviointi-palvelun osallistujarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterin tietojen käsittelyn tarkoitus on FennoType Oy:n / Fennolead Oy:n / Fennos North Stars Oy:n asiakkaiden tilaamien henkilö- ja soveltuvuusarviointien toteuttaminen.

Rekisteriin kerätään FennoType Oy:n / Fennolead Oy:n / Fennos North Stars Oy:n henkilö- ja soveltuvuusarviointeihin osallistuvien henkilöiden tietoja, joita käytetään FennoType Oy:n / Fennolead Oy:n Fennos North Stars Oy:n asiakkaiden toimeksiannoissa henkilö- ja soveltuvuusarviointien suorittamiseksi.

Osallistumalla henkilö- tai soveltuvuusarviointiin henkilö antaa suostumuksensa tietojensa luovuttamiseen rekisteriin. Osallistujalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Henkilötietoja tarvitaan henkilö- tai soveltuvuusarvioinnin tekemistä varten. Tietojen antamatta jättäminen voi johtaa arvioinnin keskeytymiseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu FennoType Oy:n / Fennolead Oy:n / Fennos North Stars Oy:n ja niiden asiakkaiden välisiin sopimuksiin henkilö- ja soveltuvuusarviointien, johdon ja organisaatioiden kehittämisen ja esihenkilövalmennuksien toteuttamiseksi.

FennoType Oy / Fennolead Oy / Fennos North Stars Oy säilyttää henkilö- ja soveltuvuusarvioinnin tietoja kahden vuoden ajan arvioinnin ajankohdasta. Säilytysaika perustuu lain kanneaikoihin. Säilytysajan umpeuduttua tiedot poistetaan.

FennoType Oy / Fennolead Oy / Fennos North Stars Oy tekee seurantatutkimusta ja menetelmien kehitystyötä seuratakseen menetelmiensä toimivuutta ja arviointiensa onnistumista. Näihin tarkoituksiin käytettäessä tietoja käsitellään anonymisoituina siten, että yksittäistä vastaajaa ei pystytä tunnistamaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyt ovat FennoType Oy:n / Fennolead Oy:n / Fennos North Stars Oy:n asiakkaiden toimeksiannosta tehtäviin henkilö- ja soveltuvuusarviointeihin osallistuvia henkilöitä. Tallennettavat tiedot ilmenevät järjestelmään täytettävästä lomakkeesta ja arviointimenetelmiin kuuluvien tehtävien, kuten persoonallisuus- ja kykytestien, vastauksista. Lomakkeelle täytettäviä tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite ja sukupuoli. Lisäksi rekisteriin tallentuvat kaikki tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään, kuten syntymäaika, kieli sekä työ- ja koulutustaustaan liittyvät tiedot. Tallennettaviin tietoihin kuuluvat myös henkilöarviointiraportit. Kunkin vastaajan tiedot poistetaan järjestelmästä 24 kuukauden kuluttua siitä, kun ne on tallennettu.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietojen tietolähteenä on pääsääntöisesti arviointiin osallistuva henkilö itse, jonka lisäksi tietoja voivat täydentää FennoType Oy:n / Fennolead Oy:n / Fennos North Stars Oy:n asiakasyrityksen eli toimeksiantajan yhteyshenkilöt.

7. Säännönmukaiset tietojen siirrot ja luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta muille kuin FennoType Oy:n / Fennolead Oy:n / Fennos North Stars Oy:n arviointipalveluiden tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuville tahoille.

Tarvittaessa FennoType Oy / Fennolead Oy / Fennos North Stars Oy siirtää yhteystietoja (nimi, sähköpostiosoite) arvioinnissa käytettävien persoonallisuus- ja kykytestien toimittajille, jotka ovat FennoType Oy:n / Fennolead Oy:n / Fennos North Stars Oy:n alihankkijoina henkilötietojen käsittelijöitä.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai käytetä muihin kuin yllä mainittuihin tarkoituksiin ilman tietojen antajan lupaa, ellei kyseessä ole tietojen luovutus lainsäädännön tai viranomaismääräysten nojalla.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeudet ovat ainoastaan niillä FennoType Oy:n / Fennolead Oy:n / Fennos North Stars Oy:n työntekijöillä, joilla on työnsä puolesta tarve käsitellä tietoja. Pääsy rekisterissä oleviin tietoihin on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. FennoType Oy / Fennolead Oy / Fennos North Stars Oy vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta. Suojaus ja tietoturva on riittävä ja asianmukainen sekä tietoturvatoimialalla yleisesti hyväksytty, ja siinä otetaan huomioon myös tekninen kehitys. Palvelimille, joilla tietoja säilytetään, on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Palvelimet on suojattu haittaohjelmia ja luvatonta pääsyä vastaan palomuureilla ja muilla teknisillä keinoilla. Rekisteriin sisältyvät fyysiset dokumentit sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ne ennalta nimetyt henkilöt, joilla on työnsä puolesta tarve käsitellä tietoja.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Hänellä on myös oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista tai rajoittaa niiden käsittelyä. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen info@fennos.com. Pyydettäessä henkilötietojen poistoa, poistamme kaikki henkilöstä keräämämme tiedot, ellei laki edellytä niiden säilyttämistä. Rekisteröidyllä on myös oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa tai vastustaa tietojensa käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle epäkohdista henkilötietojen käsittelyssä.

11. Muutokset tähän selosteeseen

Koska kehitämme palveluitamme ja verkkosivustoamme jatkuvasti, tietosuojaselosteeseen voidaan aika ajoin tehdä muutoksia. Tietosuojaseloste on saatavilla internetsivuillamme. Merkitsemme siihen mahdollisen päivityksen ajankohdan.stisi tähän...